Zmiana harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie

 In Bez kategorii

Zarząd Województwa Dolnośląskiego uchwałą nr 3982/V/17  z dnia 21 czerwca 2017 r. przyjął zaktualizowany Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (Harmonogram konkursów RPO WD) na rok 2017.

Wykaz zmian w Harmonogramie naboru wniosków w trybie konkursowym o dofinansowanie na rok 2017

W zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Oś 1 – 7) główne zmiany polegają na:

 

Oś Priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje

Działanie 1.5 Rozwój produktów i usług w MŚP

Poddziałanie 1.5.2 Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP – ZIT AW (z wyłączaniem mikroprzedsiębiorców prowadzących działalność do 2 lat)

Rozszerzono katalog beneficjentów, umożliwiając aplikowanie w konkursie małym i średnim przedsiębiorcom prowadzącym działalność do 2 lat.  Wyłączeniu w aplikowaniu o środki podlegają jedynie mikroprzedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą do 2 lat, dla których ogłoszony został konkurs w październiku 2016 r.

Uzasadnienie: sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej

Oś Priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna

Działanie 3.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych

Zwiększono kwotę alokacji na konkurs 3.4 Aw Poddziałaniu 3.4.3 z 1 719  592 € na
5 750 000 €.

Zwiększono kwotę konkursu 3.4 Bw Poddziałaniu 3.4.1 z 1 633 354 € na
4 146 299 €.

Dodano informację, że termin konkursu oraz jego zakres może ulec zmianie ze względu na negocjowane zmiany w RPO WD 2014 – 2020.

Uzasadnienie: dokonano aktualizacji zapisów.

 

Oś priorytetowa 4 Środowisko i zasoby

Działanie 4.5 Bezpieczeństwo

Usunięto nabory dot. typu 4.5.C Projekty dotyczące zabezpieczenia obszarów miejskich do 100 tys. mieszkańców przed niekorzystnymi zjawiskami pogodowymi i ich następstwami (przede wszystkim w zakresie zagospodarowania wód opadowych, w tym:

– systemy zbierania i retencjonowania wody opadowej, budowa/modernizacja sieci kanalizacji deszczowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Uzasadnienie: w przypadku naboru horyzontalnego przesunięto nabór na rok 2019 – nabór nie dot. wskaźnika ramowego, więc nie ma zagrożenia nieosiągnięcia go w roku 2018 r.
W przypadku naboru dla ZIT WrOF przesunięto nabór na rok 2018.

 

 W zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego (Oś 8 – 11) główne zmiany polegają na:

Oś priorytetowa 9 Włączenie społeczne

Działanie 9.2 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych

Zmieniono typy projektów objęte zakresem konkursu.

Wprowadzono dodatkowy konkurs 9.2.1 typ C tj.  Mieszkania chronione i wspomagane

Uzasadnienie: zmiana wynikła z uwag zgłaszanych podczas procesu opracowywania kryteriów wyboru projektów dla tego naboru.

 

Oś priorytetowa 9 Włączenie społeczne

Działanie 9.3 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych

Usunięto konkurs.

Uzasadnienie: Nabór zostanie ogłoszony późniejszym terminie.

 

Oś priorytetowa 10 Edukacja

Działanie 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy

Dodano 4 nowe konkursy w zakresie następujących typów projektów:

10.4.A Staże, praktyki zawodowe

10.4.B Kształcenie i szkolenie w zawodach

10.4.C Działania przyczyniające się do zwiększonego i pełnego udziału młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych, poprzez pomoc stypendialną dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych

10.4.D Doradztwo edukacyjno-zawodowe dla nauczycieli

10.4.E Przygotowanie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe

10.4.G Podwyższanie kwalifikacji dla nauczycieli zawodu oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu we współpracy z uczelniami i rynkiem pracy

10.4.H Podwyższanie kwalifikacji dla nauczycieli zawodu oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu

Uzasadnienie: konkursy wprowadzono w celu przyspieszenia procesu kontraktacji środków.

 

Zródło oraz więcej informacji na stronie: http://www.dip.dolnyslask.pl/wiadomosci/710-zmiana-harmonogramu-naborow-wnioskow-o-dofinansowanie-21-06-2017.html

Recent Posts
Skontaktuj się z Nami!

Jeśli masz jakieś pytanie - nie zwlekaj! Napisz do Nas wiadomość, a my odpowiemy w ciągu trzech godzin.

Start typing and press Enter to search