Pozyskanie dofinansowania prze naszego klienta spółkę Vabun S.A.

 In Bez kategorii

Uprzejmie informujemy, że nasz klient, firma Vabun S.A., której prezesem jest pan Radosław Majdan, otrzymała dofinansowanie na projekt, który współfinansowany będzie i uzyska wsparcie w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, oś priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP. Całkowita wartość Projektu wynosi 269.242.57 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście czterdzieści dwa złote 57/100), z czego na wydatki kwalifikowane przeznaczono kwotę 218.894,50 zł (słownie: dwieście osiemnaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt cztery złote 50/100). Uzyskane dofinansowanie wynosi 186.061,94 zł (słownie: sto osiemdziesiąt sześć tysięcy sześćdziesiąt jeden złotych 94/100), co stanowi 85% wydatków kwalifikowanych.

Celem Projektu jest rozwój Emitenta poprzez internacjonalizację w oparciu o wdrożenie wybranego modelu biznesowego. Realizacja działań określonych w Projekcie będzie miała pozytywny wpływ na zwiększenie poziomu eksportu, nawiązanie relacji z zagranicznymi partnerami i zwiększenie rozpoznawalności marki na rynkach zagranicznych. Zaproponowane rynki docelowe, tj.: Europa Płd.-Wsch. (Czechy, Słowacja, Węgry, Rumunia), Europa Zachodnia (Niemcy, Austria, Wielka Brytania) oraz Bliski Wschód (Zjednoczone Emiraty Arabskie , Katar), należą do atrakcyjnych rynków branży kosmetycznej. W ocenie Zarządu, eksport produktów Emitenta wpłynie pozytywnie na jego konkurencyjność, powiększy bazę odbiorców oraz uniezależni Spółkę od wahań koniunkturalnych na rynku krajowym.

Recent Posts
Skontaktuj się z Nami!

Jeśli masz jakieś pytanie - nie zwlekaj! Napisz do Nas wiadomość, a my odpowiemy w ciągu trzech godzin.

Start typing and press Enter to search