SZKOLENIE – FINANSE DLA MENEDŻERÓW NIEFINANSISTÓW.
WARSZTATY FINANSOWE DLA MENEDŻERÓW

Program szkolenia

Czym są finanse w przedsiębiorstwie?

 • Jakie są funkcje zarządzania finansami?
 • Dlaczego pieniądz ma zmienną wartość w czasie?

Czym jest rachunkowość oraz podstawowe pojęcia z tego zakresu?

 • Co to są konta księgowe i ogólne zasady ewidencji?
 • Jak czytać zestawienie obrotów i sald?
 • Wybrane pojęcia z zakresu rachunkowości (należności, zobowiązania, amortyzacja i inne).

Jak sporządza się sprawozdania finansowe podmiotów gospodarczych?

 • Jak zestawia się bilans przedsiębiorstwa?
 • Jak sporządza się rachunek zysków i strat?
 • Dlaczego w przedsiębiorstwie bardzo ważna jest informacja o przepływach pieniężnych?
 • Jakie są wzajemne powiązania pomiędzy sprawozdaniami finansowymi?

Co to jest analiza finansowa przedsiębiorstwa i jak się ją wykonuje?

 • Jakie są metody analizy finansowej (metoda porównań w czasie i przestrzeni, analiza zależności zjawisk)?
 • Jak analizować bilans oraz rachunek zysków i strat?
 • Jak analizować przepływy pieniężne?

Zagadnienia wybrane

 • Jak obliczać próg rentowności?
 • Co to jest i jak się oblicza dźwignię operacyjną oraz finansową?
 • Jak wybierać obce źródła finansowania? (kredyt bankowy, kupiecki, papiery komercyjne dłużne, leasing, ocena kosztów obcych źródeł finansowania).

Jak budować plany finansowe przedsiębiorstwa?

 • Dlaczego należy tworzyć plany finansowe?
 • Jakie przyjmować założenia zewnętrzne i wewnętrzne?
 • Jak planować poszczególne elementy sprawozdań finansowych?
 • Jak zestawiać planowany bilans, rachunek zysków i strat oraz rachunek przepływów pieniężnych?

Jak sporządzać Business Plan -podstawowe narzędzie planistyczne menedżera?

 • Jak szacować przepływy pieniężne oraz stopę dyskontową dla potrzeb oceny projektu inwestycyjnego?
 • Jak analizować i oceniać przedsięwzięcie?
 1. analiza rentowności przedsięwzięcia,
 2. analiza wrażliwości,
 3. analiza punktu przełamania,
 4. analiza scenariuszy.

Prowadzący szkolenie:

Benedykt Bryłka
Trener biznesu, posiadający międzynarodowy dyplom ACCA w zakresie finansów. Pracował na stanowiskach kierowniczych w bankowości komercyjnej i inwestycyjnej, ubezpieczeniach finansowych i życiowych, a także w funduszach emerytalnych. Wieloletni praktyk w dziedzinie szkoleń w zakresie finansów i zarządzania. Pracuje jako starszy wykładowca akademicki na wyższych uczelniach, jak również prowadzi szkolenia i kursy dla przedsiębiorstw i instytucji finansowych. Uczestnik wielu krajowych i międzynarodowych konferencji i seminariów. W dorobku naukowym ma na koncie kilka artykułów i referatów wygłoszonych i opublikowanych (m.in. „Zarządzanie ryzykiem”, „Innowacyjne instrumenty pochodne”, „Menedżerowie przyszłości”, „Strategie korporacji transnarodowych”, „Zarządzanie organizacją przyszłości”, „Kapitał intelektualny w dobie globalizacji”, „Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa”, czy „Prognozowanie w biznesie”).

SZKOLENIE OTWARTE:(TAK)

KATEGORIA:  Doskonalenie umiejętności menedżerskich

KOSZT:1050 zł netto

TERMINY:

 • 27-28 marca 2017 r.
 • 25-26 września 2017 r.
 • 5-6 grudnia 2017 r.

LOKALIZACJA:
Sala dydaktyczna Wyższej Szkoły Zarządzania Edukacja,
ul. Krakowska 56-62;
50-425 Wrocław

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE

Uzupełnij formularz i zapisz się na szkolenie

Skontaktuj się z Nami!

Jeśli masz jakieś pytanie - nie zwlekaj! Napisz do Nas wiadomość, a my odpowiemy w ciągu trzech godzin.

Start typing and press Enter to search