KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej „RODO”, informujemy, że:

Administratorem danych osobowych, zwanym dalej „Administratorem”, jest Agencja Rozwoju Innowacji S.A. z siedzibą przy ul. Ostródzka 38, 54-116 Wrocław, adres do korespondencji: ul. Sokolnicza 5/46, 53-676 Wrocław.

http://chocolatebergamo.it/?pricher=incontri-donne-bologna&8e5=68 1) Każdy kto ma pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania jego danych osobowych przez Administratora, a także przysługujących mu uprawnień, może się skontaktować się z Administratorem za pomocą adresu e-mail: iod@aridotacje.pl .

Southchase 2. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na następujących zasadach:
Maganoy a) przetwarzanie danych osobowych odbywa się wyłącznie zgodnie z określonym przez Administratora celem,
http://maitresrestaurateurspaysbasque.com/?makakaka=site-de-rencontre-cougars&6b4=cc b) odbiorcą danych osobowych (podmiotem przetwarzającym dane osobowe w imieniu Administratora) mogą zostać:

– uprawnione organy publiczne, sądy i inne podmioty, którym te dane są przekazywane na zlecenie dysponenta danych osobowych;

– podmioty, które zgodnie współuczestniczą wraz z Administratorem w realizacji zadania na rzecz dysponenta danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;

– podmioty świadczące usługi w zakresie dochodzenia należności;

– podmioty wykonujące usługi archiwizacyjne oraz niszczenia dokumentacji;

– podmioty świadczące usługi rachunkowe na rzecz Administratora;

– podmioty świadczące usługi informatyczne w zakresie systemów przetwarzających;

– operatorzy pocztowi i firmy kurierskie.

c) dane osobowe są przetwarzane w sposób niezautomatyzowany,
d) dane będą przechowywane przez okres realizacji danego zadania, a po jego upływie przez okres niezbędny do:

– wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych),

– celów archiwalnych (dowodowych) będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów – prowadzenia windykacji należnych roszczeń,

– ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącymi realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora,

– w pozostałych przypadkach dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

3) Każdej osobie przysługuje prawo do:

a) dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b) żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
c) żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadkach określonych w art. 17 RODO;
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadkach określonych w art. 18 RODO;
e) prawo do przenoszenia danych – w przypadkach wskazanych w art. 20 RODO;
f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO;
g) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

4) Każdy ma prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub na miejsce domniemanego naruszenia RODO.

5) Z uprawnień wskazanych w pkt. 4) i 5) można skorzystać kontaktując się z Administratorem danych na adres wskazany w punkcie 1 lub na adres e-mail wskazany w ust. 2 z dopiskiem „ochrona danych osobowych”.

6) Podanie danych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem koniecznym do realizacji przez Administratora zlecenia na podstawie zawartej umowy. Odmowa podania danych uniemożliwia realizację zlecenia przez Administratora.

Skontaktuj się z Nami!

Jeśli masz jakieś pytanie - nie zwlekaj! Napisz do Nas wiadomość, a my odpowiemy w ciągu trzech godzin.

Start typing and press Enter to search