trovare ragazza instagram TERMIN NABORU:  

30 sierpnia 2016 – 30 września 2016

best free dating sites ottawa PRZEDMIOT DOFINANSOWANIA:

Dofinansowaniem zostaną objęte projekty dotyczące:
– Wsparcia infrastruktury B+R- stworzenia lub rozwoju istniejącego zaplecza badawczo- rozwojowego w postaci działów B+R w przedsiębiorstwach (w tym laboratoriów) oraz tworzenia centrów badawczo- rozwojowych
– Prowadzenia badań w przedsiębiorstwach (badań przemysłowych i/lub prac rozwojowych), w tym inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, służące unowocześnieniu infrastruktury badawczej wykorzystywanej do prowadzenia rynkowo zorientowanej działalności badawczo- rozwojowej
W ramach powyższych punktów możliwe będzie dofinansowanie kompleksowych działań zmierzających do uzyskania praw wyłącznych do wytworzonych/ uzyskanych w ramach projektu własnych rozwiązań technologicznych, zakończonych uzyskaniem tych praw.
Wsparcie uzyskają przedsięwzięcia do etapu pierwszej produkcji włącznie, która oznacza pierwsze wdrożenie przemysłowe polegające na zwiększeniu skali linii pilotażowych lub zakupie/ wytworzeniu pierwszych w swoim rodzaju urządzeń i obiektów, obejmujące etapy następujące po uruchomieniu linii pilotażowej użytej do fazy testowania. Pierwsza produkcja nie obejmuje produkcji masowej ani działalności handlowej. Zakłada się, że dofinansowanie uzyskać będą mogły przedsięwzięcia obejmujące pierwszą produkcję poprzedzoną wcześniejszymi etapami (prace rozwojowe, faza demonstracji, walidacji).
Projekty dotyczące wyłącznie pierwszej produkcji nie będą kwalifikowane. W przypadku projektów realizowanych przez duże firmy preferencją objęte będą projekty podejmowane wspólnie z MŚP lub przewidujące współpracę z MŚP, NGO i instytucjami badawczymi.

mujeres solteras en tenerife KTO MOŻE SKORZYSTAĆ:

  • MŚP
  • Duże przedsiębiorstwa (aplikacja dużych przedsiębiorstw jest możliwa pod warunkiem wykazania przez beneficjenta mechanizmu zapewnienia dyfuzji wyników prowadzonej działalności badawczo- rozwojowej do gospodarki regionu oraz zapewnienia, że wkład finansowy z funduszy nie spowoduje znacznego ubytku liczby miejsc pracy w istniejących lokalizacjach na terytorium UE)
  • Grupy przedsiębiorstw MŚP i dużych (konsorcja, sieci, porozumienia)
  • Konsorcja przedsiębiorstw, Instytucje Otoczenia Biznesu, podmiotów sektora naukowo- badawczego, uczelni (liderem konsorcjum musi być przedsiębiorstwo)

Sredneuralsk ALOKACJA ŚRODKÓW FINANSOWYCH:  

34 904 800,00 PLN

 

Skontaktuj się z Nami!

Jeśli masz jakieś pytanie - nie zwlekaj! Napisz do Nas wiadomość, a my odpowiemy w ciągu trzech godzin.

Start typing and press Enter to search