Program Operacyjny Polska Wschodnia

read this I etap

site relacionamento seguro TERMIN NABORU:  

październik 2016 – listopad 2016

Carindale II etap

http://delab.it/?direktor=agenzia-viaggi-single&a68=08 TERMIN NABORU:  

grudzień 2016

PRZEDMIOT DOFINANSOWANIA:

Wsparcie obejmować będzie kompleksowe, indywidualne, profilowane pod odbiorcę działania związane z opracowaniem i przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego w MŚP związanego z internacjonalizacją ich działalności.

W ramach działania MŚP będą objęte dwuetapowym wsparciem (pomoc de minimis):
I etap – usługi doradcze w zakresie opracowania nowego modelu biznesowego w MŚP związanego z internacjonalizacją ich działalność obejmujące w szczególności:
– analizę możliwości eksportowych firmy,
– wskazanie rynków docelowych oraz ich uhierarchizowanie, a także identyfikację potencjalnych kontrahentów na rynkach zagranicznych,
– koncepcję wejścia na rynek zagraniczny wraz z projekcją możliwości sprzedaży na wybranym rynku zagranicznym,
– wybór najefektywniejszych narzędzi i metod marketingowych oraz promocyjnych (w tym wskazanie wydarzeń targowych czy kierunków misji handlowych),
– rekomendacje w zakresie reorganizacji przedsiębiorstwa i przygotowania go do działalności eksportowej (organizacji działu eksportu, logistyki etc.),
– propozycje możliwych źródeł zewnętrznego finansowania działalności eksportowej i instrumentów finansowych obniżających ryzyko eksportowe (kredyty eksportowe, fundusze poręczeniowe i gwarancyjne, fundusze dotacji, transakcje terminowe etc.).

II etap – w ramach tego etapu wsparcie ukierunkowane zostanie na zapewnienie MŚP dostępu do usług doradczych oraz zakup wartości niematerialnych i prawnych związanych z przygotowaniem do wdrożenia opracowanego na I etapie modelu biznesowego obejmujących m.in.:
-doradztwo w zakresie wyszukiwania, selekcji, a następnie nawiązania kontaktów z partnerami zagranicznymi i doprowadzenie zainteresowanego podmiotu do etapu negocjacji handlowych,
– doradztwo w zakresie przygotowania produktu lub usługi do potrzeb rynku docelowego (w tym m.in. badanie marketingowe na rynku docelowym),
– doradztwo biznesowe i prawne w zakresie budowy kanałów dystrybucji i kanałów obsługi otoczenia formalno-prawnego umożliwiającego wejście na dany rynek zagraniczny,
– doradztwo w zakresie projektowania materiałów reklamowych i promocyjnych, wzornictwa opakowań, projektowania katalogów i opisów technicznych produktów, projektowania logotypów i marek produktowych, a także stron internetowych (w tym aplikacji mobilnych) przeznaczonych do promocji i sprzedaży na rynkach zagranicznych,
– zakup oprogramowania niezbędnego do automatyzacji procesów biznesowych w związku z przygotowaniem do internacjonalizacji działalności, do wysokości 20% wydatków kwalifikowalnych.

Ponadto, w ramach II etapu przewiduje się wsparcie MŚP na udział w zagranicznych targach, wystawach lub misjach handlowych wyłącznie w zakresie wskazanym w ramach I etapu (maksymalny udział wydatków związanych z uczestnictwem w targach i misjach nie może przekroczyć 20% wydatków kwalifikowalnych w ramach II etapu).

Maksymalna wartość dofinansowania wydatków kwalifikowalnych (PLN):
Etap I – 50 tys. PLN (pomoc de minimis)
Etap II – 500 tys. PLN

Maksymalny % dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu – 80%

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ:

  • Mikro, małe, średnie przedsiębiorstwa

ALOKACJA ŚRODKÓW FINANSOWYCH:  

10 000 000,00 PLN – I etap

200 000 000,00 PLN – II etap

 

Skontaktuj się z Nami!

Jeśli masz jakieś pytanie - nie zwlekaj! Napisz do Nas wiadomość, a my odpowiemy w ciągu trzech godzin.

Start typing and press Enter to search