Lokalny Program Rewitalizacji (LPR) Miasta Żarów na lata 2016 – 2020 jest jednym z podstawowych dokumentów miejskich o charakterze planistycznym, diagnozującym potencjał badanego obszaru i określającym główne działania związane z jego rozwojem w okresie do 2020 roku.

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Żarów na lata 2016 – 2020 został sporządzony na podstawie Wytycznych programowych Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego1 , dotyczące zasad przygotowania lokalnych programów rewitalizacji (lub dokumentów równorzędnych) w perspektywie finansowej 2014-2020, określających zasady przygotowania Lokalnego Programu Rewitalizacji, stanowiącego podstawę udzielania wsparcia w ramach Priorytetu Inwestycyjnego 6.3 „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020.

Ideą Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Żarów na lata 2016 – 2020 jest dążenie do przyspieszenia wzrostu gospodarczego, propagowania przedsiębiorczości, rozwoju lokalnego zatrudnienia, aktywizacji społeczności lokalnej oraz m. in. do podniesienia jakości usług świadczonych na rzecz ludności. Działania podejmowane w ramach rewitalizacji przyczyniać się mają, oprócz aspektów ekonomicznych, również do odbudowy więzi społecznych na obszarach problemowych i przywrócenia ładu przestrzennego.

Celami szczegółowymi Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Żarów są m.in.:

– Przeciwdziałanie degradacji społecznej ludności zamieszkującej obszar wsparcia;

– Zwiększenie atrakcyjności turystycznej poprzez zachowanie walorów historycznych (w tym głownie urbanistycznych i architektonicznych), co może prowadzić do ożywienia gospodarczego w zakresie wzrostu obrotów lokalnych przedsiębiorstw;

– Poprawa estetyki i wizerunku miasta, dzięki porządkowaniu tkanki urbanistycznej w harmonii z otoczeniem i dziedzictwem zabytkowej architektury;

– Poprawa atrakcyjności przestrzennej Żarowa regionie i kraju;

– Podniesienie atrakcyjności gospodarczej obszaru wsparcia;

– Poprawa warunków mieszkaniowych w Żarowie poprzez podwyższenie wartości zasobów mieszkaniowych oraz podniesienie poziomu wydajności energetycznej budynków;

– Dostosowywanie budynków do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych;

– Wdrożenie polityki zrównoważonego rozwoju miasta poprzez inwestowanie w możliwie jak najlepsze warunki infrastrukturalne dla rozwoju lokalnej gospodarki;

– Modernizacja, remont, odbudowa istniejącej substancji mieszkaniowej;

– Wzrost aktywności i tożsamości lokalnej mieszkańców;

– Wzrost inwestycji podnoszących konkurencyjność terenu;

– Zatrzymanie mechanizmów społecznego wykluczenia, zapobieganie społecznej izolacji i marginalizacji najsłabszych i najbardziej zagrożonych grup społecznych;

– Włączanie „szarej strefy” gospodarki w oficjalny obieg gospodarczy;

– Poprawa stanu technicznego budynków;

– Poprawa sytuacji demograficznej dzięki redukcji takich zjawisk społecznych jak: ubóstwo, bezrobocie, uzależnienia (alkoholizm, narkomania), patologie rodziny;

– Odtworzenie wartości zabytkowych, historycznych i artystycznych zabudowy miejskiej;

Skontaktuj się z Nami!

Jeśli masz jakieś pytanie - nie zwlekaj! Napisz do Nas wiadomość, a my odpowiemy w ciągu trzech godzin.

Start typing and press Enter to search