KONKURS 10.1 Zwiększenie dostępności edukacji przedszkolnej

 In aktualne, Bez kategorii, dolnośląskie

W dniu  el chat de terra para colombia 01 czerwca 2016r. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego ogłosi konkurs w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

pareja zaragoza busca chico Oś priorytetowa 10 Edukacja

Diamond Harbour Działanie 10.1   Guna   Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej

 Poddziałanie 10.1.1  Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej

 

Termin składania wniosków:  od 01.06.2016 – 15.06.2016

Rozstrzygnięcie konkursu przewidywane jest na miesiąc wrzesień/październik 2016r.

Alokacja środków finansowych:

– na konkurs horyzontalny: 1 763 000  PLN

– na Zachodni Obszar Interwencji: 2 288 837 PLN

– na Legnicko-Głogowski Obszar Interwencji: 3 134 480 PLN

– na Obszar Interwencji Doliny Baryczy: 1 787 077 PLN 

– na Obszar Interwencji Równiny Wrocławskiej: 1 380 877 PLN

– na Obszar Ziemia Dzierżoniowsko-Kłodzko-Ząbkowicka: 2 065 258 PLN

 

Kto może aplikować?

  • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
  • jednostki organizacyjne jst;
  • organizacje pozarządowe;
  • organy prowadzące publiczne i niepubliczne przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego;
  • przedsiębiorcy

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

  • 10.A. Uruchamianie nowych miejsc w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami w istniejących lub nowych ośrodkach edukacji przedszkolnej m.in. specjalnych i integracyjnych oraz uruchomienie nowych miejsc alternatywnych form opieki nad dziećmi w wieku przedszkolnym.
  • 10.B. Dodatkowe zajęcia edukacyjne i specjalistyczne mające na celu rozwój dzieci na wczesnym etapie edukacji, poprzez rozszerzenie oferty ośrodka wychowania przedszkolnego o dodatkowe zajęcia zwiększające szanse edukacyjne dzieci oraz wyrównujące zdiagnozowane deficyty.

Wykaz dodatkowych zajęć obejmuje:

a) zajęcia specjalistyczne takie jak zajęcia: korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, socjoterapeutyczne, oraz            inne zajęcia o charakterze terapeutycznym;

b) zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju w rozumieniu ustawy o systemie oświaty;

c) zajęcia stymulujące rozwój psychoruchowy np. gimnastyka korekcyjna;

d) zajęcia rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne;

e) zajęcia rozwijające u dzieci w wieku przedszkolnym kompetencje kluczowe niezbędne na rynku pracy (tj.         porozumiewanie się w językach obcych, kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo – techniczne, kompetencje informatyczne, umiejętność uczenia się, kompetencje społeczne, inicjatywność i przedsiębiorczość) oraz właściwe postawy/ umiejętności (kreatywność, innowacyjność, praca zespołowa oraz pobudzające ciekawość świata).

  • 10.C. Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli ośrodków wychowania przedszkolnego, niezbędnych do pracy z  dziećmi w  wieku przedszkolnym, w tym z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności poprzez współpracę nauczycieli z rodzicami, w tym radzenia sobie w sytuacjach trudnych.

Szczegółowy opis dofinansowanych typów operacji zawiera Regulamin konkursu.

 

Procent dofinansowania projektu:

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE + współfinansowanie z budżetu państwa):

  • 95%  w zakresie projektów typu 10.1.B, 10.1.C.
  • 85% w przypadku występowania w projekcie różnych typów wparcia, wśród których występuje typ 10.1.A

Maksymalny % poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu: 85%

 

Więcej szczegółowych informacji o konkursie oraz Regulamin Konkursu dostępne na stronie www:

WWW:  10.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej

 

ZACHĘCAMY  PAŃSTWA DO APLIKOWANIA  W  RAMACH  KONKURSU

10.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej

Przygotujemy dla Ciebie wniosek. Już teraz sprawdź korzyści płynące ze współpracy z Nami!

 

Recent Posts
Skontaktuj się z Nami!

Jeśli masz jakieś pytanie - nie zwlekaj! Napisz do Nas wiadomość, a my odpowiemy w ciągu trzech godzin.

Start typing and press Enter to search